μυθολογουμένης:

μυθολογέω;μυθολογῶ;μυθολογῶmid-pass part pres fem gen sg