μυθολογούμενα:

μυθολογέω;μυθολογῶ;μυθολογῶmid-pass part pres neut nom/acc/voc pl