μυκωμένην:

μυκάομαι;μυκῶμαι;μυκῶμαιmid-pass part pres fem acc sg