μικρούς:

μικρόςmasc acc pl
ἐλάχιστοςmasc acc pl
ἐλάσσωνmasc acc pl
μείωνmasc acc pl