μετενηνεγμένου:

μεταφέρωmid-pass part perf masc/neut gen sg
μετεμφέρωmid-pass part perf masc/neut gen sg