μετεμορφοῦτο:

μεταμορφόω;μεταμορφῶ;μεταμορφῶmid-pass ind imperf 3rd sg