μεμνημένοι:

μιμνήσκωmid-pass part perf masc nom/voc pl