μειρακίου:

μειράκιοςmasc/neut gen sg
μειράκιονneut gen sg