κραιπαλοβόσκου:

κραιπαλόβοσκοςmasc/fem/neut gen sg