κεχειροτόνηνται:

χειροτονέω;χειροτονῶ;χειροτονῶmid-pass ind perf 3rd pl