κεκίνηκεν:

κινέω;κινῶ;κινῶact ind perf 3rd sg; act ind plup 3rd pl