κατόχοις:

κάτοχοςmasc dat pl; masc/fem/neut dat pl