κατενεχθῆναι:

καταφέρωpass inf aor
κατενέχωpass inf aor