κατεβάλλοντο:

καταβάλλωmid-pass ind imperf 3rd pl