καταστῆσαι:

καθιστάνωact inf aor
καθίστημιact inf aor