καταντήσωμεν:

καταντάω;καταντῶ;καταντῶact subj aor 1st pl