κατανοήσαντος:

κατανοέω;κατανοῶ;κατανοῶact part aor masc/neut gen sg