καταγινόμενος:

καταγίγνομαιmid-pass part pres masc nom sg