καταφέρων:

καταφέρωact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg