καταβαυκαλίσαι:

καταβαυκαλίζωact inf aor; act opt aor 3rd sg