καλοῦμεν:

καλέω;καλῶact ind imperf 1st pl; act ind pres 1st pl; act ind fut 1st pl