καινοτέρας:

καινόςfem gen sg comp; fem acc pl comp