γεγονότων:

γίγνομαιact part perf masc/neut gen pl