γέγραφε:

γράφωact imperat perf 2nd sg; act ind perf 3rd sg