φοβούμενος:

φοβέω;φοβῶ;φοβῶmid-pass part pres masc nom sg