φιλῶ:

φιλιόω;φιλιῶ;φιλιῶ;φιλιῶ;φιλιῶact ind pres 1st sg; act subj pres 1st sg
φιλέω;φιλῶ;φιλῶact ind pres 1st sg; act subj pres 1st sg