φιλοφρονησάμενοι:

φιλοφρονέομαι;φιλοφρονοῦμαι;φιλοφρονοῦμαιmid part aor masc nom/voc pl