εἱμαρμένης:

μείρομαιmid-pass part perf fem gen sg
εἱμαρμένηfem gen sg