ἐπύθετο:

πυνθάνομαιmid ind aor 3rd sg
πύθωpass ind imperf 3rd sg