ἐπιγινομένης:

ἐπιγίγνομαιmid-pass part pres fem gen sg