ἐνοχλοῦν:

ἐνοχλέω;ἐνοχλῶ;ἐνοχλῶ;ἐνοχλῶ;ἐνοχλῶact part pres neut nom/acc/voc sg