ἐννοῆσαι:

ἐννοέω;ἐννοῶ;ἐννοῶmid-pass subj pres 2nd sg; act inf aor