ἐναυπηγήθη:

ναυπηγέω;ναυπηγῶ;ναυπηγῶpass ind aor 3rd sg