ἐναυπήγησεν:

ναυπηγέω;ναυπηγῶ;ναυπηγῶact ind aor 3rd sg