ἐναποτετυπωμένη:

ἐναποτυπόομαι;ἐναποτυποῦμαι;ἐναποτυποῦμαιmid-pass part perf fem nom/voc sg