ἐναντιούμενος:

ἐναντιόομαι;ἐναντιοῦμαι;ἐναντιοῦμαιmid-pass part pres masc nom sg