ἐγκεκαλυμμένος:

ἐγκαλύπτωmid-pass part perf masc nom sg