ἐξαληθίζεται:

ἐξαληθίζομαιmid-pass ind pres 3rd sg