δυσφοροῦσαν:

δυσφορέω;δυσφορῶ;δυσφορῶ;δυσφορῶ;δυσφορῶact part pres fem acc sg