διοικούμενον:

διοικέω;διοικῶ;διοικῶmid-pass part pres masc acc sg; mid-pass part pres neut nom/acc/voc sg