διοικεῖται:

διοικέω;διοικῶ;διοικῶmid-pass ind pres 3rd sg