δικαίων:

δίκαιοςmasc/fem/neut gen pl
δίκαιονneut gen pl