διϊστᾶσι:

διιστάνωact part pres masc/neut dat pl; act ind pres 3rd pl
διαστήκωact part pres masc/neut dat pl; act ind pres 3rd pl