διαπρεσβεύονται:

διαπρεσβεύομαιmid-pass ind pres 3rd pl