διαμιλλώμενος:

διαμιλλάομαι;διαμιλλῶμαι;διαμιλλῶμαιmid-pass part pres masc nom sg