δηλούμενον:

δηλόω;δηλῶ;δηλῶ;δηλῶ;δηλῶmid-pass part pres masc acc sg; mid-pass part pres neut nom/acc/voc sg
δηλέομαι;δηλοῦμαι;δηλοῦμαιmid-pass part pres masc acc sg; mid-pass part pres neut nom/acc/voc sg