δακτυλίου:

δακτύλιοςmasc gen sg
δακτύλιονneut gen sg