ξυνέντα:

συνίημιact part aor masc acc sg; act part aor neut nom/acc/voc pl