αὐτοτελῆ:

αὐτοτελήςneut nom/acc/voc pl; masc/fem voc sg; masc/fem acc sg