ἀποστῆναι:

ἀφίστημιact inf aor
ἀφιστάνωact inf aor